Regler for hytter og annekser
Hvilke regler gælder for hytter og annekser?

Hvis et anneks skal bruges til beboelse, skal det overholde bygningsreglementet for helårsbeboelse for enfamiliehuse.

Opførelse af et anneks eller en hytte til beboelse kræver, at du har fået byggetilladelse, før du går i gang med byggeriet.

Inden du går i gang med at planlægge opførelsen og søge byggetilladelse, skal du derfor sikre dig, at du holder dig inden for den tilladte bebyggelsesprocent. Dernæst skal du undersøge, om der er lokalplaner eller tinglyste servitutter, der kan have betydning for projektet.

Den tilladte bebyggelsesprocent er typisk 30 procent i parcelhuskvarterer og 15 procent i sommerhuskvarterer. Men tjek en eventuel lokalplan eller andre bestemmelser  der kan gælde for området, eller for din grund, der har betydning for, hvor meget og hvordan du må bygge på grunden.

Lokalplaner, grundejerforenings bestemmelser og servitutter kan bl.a. indeholde særlige regler for, hvor meget du må bygge, hvor højt, hvor på grunden, og hvilke materialer og tagformer, og fx, hvor tæt du må bygge mod vej. Der kan også være krav om, at en hytte eller et anneks skal opføres med farver og materialer, der er i overensstemmelse med hovedhuset.

Annekset skal i princippet opfylde de samme krav, som bygningsreglementet stiller til helårsbeboelse i et enfamiliehus. Kravene gælder, medmindre andet er angivet i lokalplan el. lign, og de omfatter bl.a. følgende:

 

 • Afstand til skel
  Bygningen skal placeres mindst 2,5 meter fra skel mod nabo og sti, ved sommerhus minimum 5 meter.

 • Højde
  Bygningens højde må ikke overstige 1,4 x afstand til skel og ingen del overstige 8,5 meter, og andre krav til højder skal overholdes. Ved sommehus må bygningen kun opføres i én etage, facaden må maksmalt være tre meter høj og taghøjden maksimalt fem meter.

 • Krav til beboelsesrum
  Rumhøjden skal være mindst 2,3 meter, og der er krav til dagslys, gangbredde, redningsåbninger og ventilation. Normalt skal skal gulvet i  beboelse være over jordniveau.         

 • Vådrum
  Eventuelle badeværelser skal overholde regler og bestemmelser, der gælder for vådrum.

 • Konstruktioner
  Der er krav til fundering, konstruktioner, materialer og styrke samt brandkrav m.m.


Der er skrappe energikrav til helårsbeboelse, som også gælder for annekser, der skal godkendes til helårsbeboelse.

Endelig skal en helårsbolig leve op til det gældende bygningsreglements energikrav for nybyggeri. Det betyder, at bygningen skal overholde en samlet maksimal energiramme, der omfatter forbruget af varme, ventilation, evt. køling, belysning og varmt vand.

Beregninger for energirammen er nødvendige for at opnå byggetilladelse. Det er temmelig kompliceret og kræver kendskab til et computerprogram, der er godkendt til formålet. Derfor er det oplagt at få en fagperson, fx en ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, som arbejder med energiberegning, til at lave beregningerne for dig.

Hvis bygningen opføres i forbindelse med sommerhus, er det reglerne for sommehuse, der skal opfyldes..

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilken status eventuelle hytter eller annekser på din grund har, og du kan også søge oplysninger om tidligere byggetilladelser og anmeldelser i din kommunes byggesagsarkiv.

Tjek eventuelt din BBR-meddelekse på OIS, klik her.

I nogle kommuner kan der være gamle servitutter, som bestemmer, at der kun må ligge én selvstændig bygning til beboelse på grunden. Det gælder fx de fleste parcelhusgrunde i Københavns Kommune. Er det tilfældet, kan det bremse planerne om et anneks eller en hytte. Det vil dog være muligt at få projektet godkendt, hvis der er en forbindelsesgang mellem hovedhuset og annekset, fordi annekset dermed får status af en tilbygning.